นาย วิศิษฎ์ ตั้งภากรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี

วันที่ดำรงตำแหน่ง         5 พฤษภาคม 2561

วุฒิการศึกษา

– ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท MBA (Merit-based) – Emphases in Finance & Strategic Management
– Carlson School of Management, University of Minnesota (Twin Cities), USA
– Certified Public Accountant (Thailand) – 2001
– Certified Public Accountant (USA) – 2003

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Successful Formation & Execution of Strategy (2017)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

  • หลักสูตร Modern Banking Executive Development (2017)
  • หลักสูตร Leadership Development Program – LDP1 (2016)
  • หลักสูตร F&A – School of Insurance (2016)
  • หลักสูตร Moody’s Advanced Corporate Credit Analysis (2015)

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน   : ผู้จัดการวางแผนการเงินบริษัทในเครือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน   : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
(ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ)

  • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   :   ไม่มี