SAPTHIP

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

จากวิกฤตทางด้านพลังงานที่ทำให้ราคาน้ำมัน มีความผันผวนและประเทศไทยเองไม่มีแหล่งพลังงานมากพอ จึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ด้วยกลุ่มบริษัททรัพย์สถาพรมีประสบการณ์ทางด้านสินค้าทางการเกษตร ซึ่งในหลายประเทศได้นำผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ไปผลิตเป็นเอทานอล เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและบริโภค รวมถึงทางภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนโดยให้ความสำคัญว่าเป็น “พลังงานที่ปลูกได้ภายในประเทศ”

ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มบริษัททรัพย์สถาพร ซึ่งเป็นผู้ส่งออกพืชผลทางการเกษตร ได้ก่อตั้ง บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสำหรับผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางด้านพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีส่วนช่วยเกษตรกรในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2553 บริษัทได้ร่วมทุนกันบริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทไทยออยล์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2561 ได้ก่อตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ