Saptip

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

พันธกิจ (Mission)

  1. ดำเนินธุรกิจโดยหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  2. ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ปลอดภัยและคำนึงถึงชีวอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง
  3. พัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยี บุคลากร และการบริหาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายคุณภาพ

“สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลองค์กร

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>