Saptip

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้สังคมได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ชุมชนใกล้เคียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือชุมชน และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีที่สะอาด ทันสมัยและไม่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อเถือ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ CSR’ Team มาดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีโครงการที่ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ประธานกรรมการ หรือ
 • ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ เลขานุการบริษัทฯ
 • บริษัท ทรัพย์ทิพย์จํากัด
  เลขที่ 68 อาคาร ทรัพย์สถาพร ชั้น 5 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • hr@sapthip.com
 • (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อส่งต่อให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)

 • +66(0) 2233-0444-5 หรือ
 • +66(0) 3646-2438-9

 • +66(0) 2233-0441 หรือ
 • +66(0) 3646-247

------------------------------------------

ข้อมูลองค์กร

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>