Saptip

Journal-safety

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเรื่องที่ทางบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
ให้ความสำคัญยิ่ง ในการประกอบกิจการ ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯขึ้นเพื่อทำหน้าที่ บริหารจัดการด้านความปลอดภัย สำรวจความปลอดภัย เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งจัดกิจกรรมด้าน ความปลอดภัยและอื่นๆ สำหรับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานด้านความปลอดภัยและสอดคล้อง กับข้อกำหนดของกฎหมาย ได้มีการฝึกอบรมสูตรต่าง เช่นการดับเพลิงเบื้องต้น การดับเพลิงขั้นเทคนิค การปฐมพยาบาล การขับรถยกอย่างปลอดภัย การทำงานที่อับอากาศ รวมทั้งการปฐมนิเทศด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ทุกคน รวมทั้งการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี ทั้งนี้ยังจัดทำระบบการเตือนอันตรายในบริเวณที่ปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทางบริษัทฯได้จัดเตรียมให้พนักงานทุกคนสวมใส่อย่างเหมาะสม ตามลักษณะงาน ตามความจำเป็น

การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ บริษัทฯได้มีระบบการตรวจจับความร้อน และควัน ตามจุด เสี่ยงต่างๆรวมทั้งมีระบบตรวจสอบอุปกรณ์ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้อย่างสม่ำเสมอ เช่นการตรวจสอบ ถังดับเพลิงชนิดมือ ตู้น้ำดับเพลิง ระบบหล่อเย็น ระบบโฟม เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบรับแจ้งเหตุ รวมทั้งให้มีการฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อมูลองค์กร

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>