Apply Job

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ดูแลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ เพจ เฟสบุ๊ก วิดีโอ แผ่นพับโบว์ชัว เป็นต้น

– ประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรสู่ภายนอก

– ดูแลและจัดเตรียมการต้อนรับหน่วยงานจากภายนอก

– ดำเนินการกิจกรรม CSR ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

– เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ

– รับเรื่อง ประสานงาน ติดตามข้อมูลจากภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

– ระดับการศึกษา  :   ปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์

– เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

– เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มี Service Mind

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและเป็นคนในพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

– ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้างเงินเดือน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย/หญิง  อายุ  22 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา  :   ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

  • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรม พิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลฟังชันก์อื่น พิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มี Service Mind
  • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเป็นวิทยากรได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ควบคุมการเข้า-ออก ของผู้มาติดต่อและพนักงาน

– รักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย,สูญหาย

– ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ความปลอดภัย,อุปกรณ์ฉุกเฉิน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย  อายุ  30 – 45  ปี

– ระดับการศึกษา  :   ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

– มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

– มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการทำงานของรปภ.จ้างเหมาได้

– มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ปฏิบัติงานประกอบติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์หรือระบบตามแบบวิศวกรรม

– จดบันทึกข้อมูลเพื่อรายงาน สถานะของโครงการฯ

– ติดต่อ ประสานงานข้อมูลต่างๆ ระหว่างดำเนินงานของผู้รับเหมาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย  อายุ  20 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา  :   ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง,เครื่องมือวัด

– มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานระบบไฟฟ้า,งานติดตั้งและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

– หากมีความรู้ด้านระบบ PLC และการใช้งานเบื้องต้น พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

รายละเอียดการสมัครงาน

Benefits:

1. Accommodation or Accommodation Fee
2. Overtime Payment
3. Social Security Fund/ Provident Fund
4. Group Health Insurance
5. Uniform / PPE
6. Subsidies
7. Long Service Award (gold)
8. Scholarship for Child
9. Salary Increase /Bonus (yearly)
10. Yearly Health Check-up
11. 2 Day off a Week
12. Holiday of year (15 Day)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ
7. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ 

1. ทาง Email ส่งถึง hrp@sapthip.com
2. ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

Download ใบสมัครงาน

โดยส่งใบสมัครงานและเอกสารแนบได้ที่ : hrp@sapthip.com