Saptip

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เอทานอล (Ethanol)

เอทานอล (Ethanol) (สูตรเคมี C2H5OH) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการนำเอาพืชมาหมัก เพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดช่วยย่อย เมื่อทำให้เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% โดยการกลั่น ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช สองประเภทคือ พืชประเภทน้ำตาล เช่นอ้อย บีทรูทและพืชจำพวกแป้งเช่น มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น

เกรดอุตสาหกรรม
เป็นเอทานอลบริสุทธิ์ 95% เรียกว่า Hydrous Ethanol

เกรดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
เป็นเอทานอลบริสุทธิ์ 99.5% เรียกว่า Anhydrous Ethanol


กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง (มันเส้น)

เริ่มจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ คือ มันเส้น นำมาบดให้มีขนาดเล็ก จากนั้นทำการคัดขนาดแล้วนำไปผสมกับน้ำในถังผสม (Mixing tank) เป็นนำแป้ง (Slurry) เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล โดยทำการเติมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส (-amylase) และต้มน้ำแป้งด้วยไอน้ำในหม้อต้ม (Steam cooker) เพื่อให้น้ำแป้งมีอุณหภูมิที่เหมาะในการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสที่ 90-100 Co ขั้นตอนนี้จะเป็นการย่อยแป้งให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเด็กซ์ทริน

Production Process

จากนั้นจะทำการย่อยครั้งสุดท้าย ในถัง Final Liquefaction โดยเอนไซม์กลูโคอะไมเลส (Glucoamylase) อุณหภูมิ 50-60 C๐ จะเป็นการย่อยน้ำตาลเด็กซ์ทรินให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการหมักโดยจะเติมยีสต์ในถัง Prefermentor ก่อนที่จะเข้าสู่ถัง Fermentor เพื่อทำการหมักน้ำตาลกลูโคสให้เปลี่ยนเป็นเอทานอล ซึ่งในกระบวนการนี้จะได้เอทานอลลออกมาร้อยละ 8-12 แล้วยังได้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตผลพลอยได้ด้วย

น้ำหมัก ที่ได้จากการหมักจะถูกนำไปเก็บไว้ในถังเบียร์ (Beer Well) รอเข้าสู่กระบวนการกลั่น เพื่อทำให้เอทานอลมีความบริสุทธิ์มากขึ้นโดยผ่านเข้าสู่หอกลั่น Mash Column จะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 50 น้ำกากส่า(น้ำเสีย)ที่ออกจากหอกลั่นนี้จะผ่านเข้าสู่กระบวนการแยกน้ำด้วยเครื่องแยกกาก (Decanter) เพื่อแยกกากมันสำปะหลังออกมาสามารถนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้ ส่วนน้ำที่แยกได้จะผ่านเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย จากนั้นจะนำเอทานอลที่ได้ไปทำการกลั่นอีกครั้งหนึ่งที่หอกลั่น Rectifier Column จะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95 ในกระบวนการนี้จะเกิดผลิตผลพลอยได้คือ Fusel Oil จากนั้นจะทำการแยกน้ำออกจากเอทานอลโดยผ่านเข้าสู่กระบวนการแยกน้ำที่เครื่อง Molecular Sieve ซึ่งภายในจะมีตัวดูดซับจะทำการดูดซับน้ำออกจากเอทานอลทำให้เอทานอลที่ผ่านกระบวนการนี้มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 สามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้

การจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลจะถูกนำไปผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดค่า COD และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเอทานอล ในการบำบัดน้ำเสียจะเกิดแก๊สชีวภาพขึ้นซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อต้มไอน้ำเพื่อทำการต้มไอน้ำเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกด้วย

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>