ก.พ. 08

รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ซึ่งดำเนินการตามหลัก 7 ประการ ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรองอธิบดีฯ เป็นผู้มอบรางวัล