มิ.ย. 17

บริษัท ทรัพย์ทิพย์จำกัด “ผ่านมาตรฐาน” สถานประกอบการ สำนักงาน องค์การ สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) และมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid : TSC)

ด้วยความห่วงใยของผู้บริหารต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความรอบรู้ให้กับพนักงานในการดูแลสุขภาพร่างกายและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว

#SAPTHIP #COVID-19 #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน