Safety, Occupational Health
and Working Environment Policy

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด  มีความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  เพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งมอบเอทานอลจากมันสำปะหลัง  โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารงานด้านคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทางด้าน
  • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กรมธุรกิจพลังงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
  • การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา
  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยขบวนการผลิต ตรวจสอบ ส่งมอบที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน
  • การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

  1. มุ่งมั่นในการปกป้องมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
  2. มุ่งเน้นการป้องกันการบาดเจ็บ  ปัญหาสุขภาพของพนักงาน  และป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการ และผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย
  3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคร่งครัด
  4. จัดทำวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ด้านลดการใช้ทรัพยากร มลพิษทางน้ำ  มลพิษทางอากาศ  และกากของเสียตลอดจนนำไปปฏิบัติ และคงรักษาไว้
  5. สื่อสารให้พนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กร และบุคคลอื่นๆ ได้ตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน