Black Ribbon

สร้างคุณภาพพลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้นำด้านการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

บทบาท และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้สังคมได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยหลักธรรมาภิบาล

ระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเรื่องที่ทางบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ให้ความสำคัญยิ่ง ในการประกอบกิจการ ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน