SAPTHIP

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

จากวิกฤตทางด้านพลังงานที่ทำให้ราคาน้ำมัน มีความผันผวนและประเทศไทยเองไม่มีแหล่งพลังงานมากพอ จึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ด้วยกลุ่มบริษัททรัพย์สถาพรมีประสบการณ์ทางด้านสินค้าทางการเกษตร ซึ่งในหลายประเทศได้นำผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ไปผลิตเป็นเอทานอล เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและบริโภค รวมถึงทางภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนโดยให้ความสำคัญว่าเป็น “พลังงานที่ปลูกได้ภายในประเทศ”

ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มบริษัททรัพย์สถาพร ซึ่งเป็นผู้ส่งออกพืชผลทางการเกษตร ได้ก่อตั้ง บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสำหรับผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางด้านพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีส่วนช่วยเกษตรกรในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2553 บริษัทได้ร่วมทุนกันบริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทไทยออยล์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2561 ได้ก่อตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ถึงหุ้น 100% โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากพืชทุกชนิด เป็นต้น ซึ่งรวมถึงกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งไฟฟ้าที่ได้ส่วนหนึ่งจะส่งไปให้กับบริษัทในเครือ อีกส่วนหนึ่งจะทำการจำหน่าย

ครบรอบ 10 ปี บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เริ่มผลิตและจำหน่ายเอทานอลตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2562) เป็นเวลา 10 ปีที่เราผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่ปลูกได้ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในด้านการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญา และลดค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่งมันสำปะหลังเข้าสู่โรงงาน
ตลอดระยะเวลา 10 ปี เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียง มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างโอกาสในการทำงานของลูกหลานในชุมชน ส่งเสริมให้ทำงานใกล้บ้าน ดูแลสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความสุขในชีวิตและการทำงาน และเรายังคงมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

“ทรัพย์ทิพย์ร่วมใจ ไกลแค่ไหน ไปด้วยกัน”

ปี พ.ศ. 2564 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้เพิ่มธุรกิจผลิตไม้สับ จากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ได้แก่ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน ปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล

และในปี พ.ศ. 2565 ได้นำผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอล ได้แก่ กากมันสำปะหลัง โดยนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์และสารปรับปรุงดิน

ครบรอบ 15 ปี บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ในรอบ 15 ปี ที่ผ่านมา พวกเราก็ไม่ได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาธุรกิจของเรา โดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมต่าง ๆ เราเติบโตอย่างมั่นคง ยืนยัดในหลักธรรมาภิบาลพร้อม ๆ กับชุมชน และสังคม เราไม่ได้ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอบคุณทุกคนที่สู้กันมา 15 ปี และที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือพี่น้องเกษตรกร ชาวไร่ ชุมชนที่อยู่รอบข้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนอย่างดีมาตลอด

“15 ปี ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน”