SAPTHIP

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

จากวิกฤตทางด้านพลังงานที่ทำให้ราคาน้ำมัน มีความผันผวนและประเทศไทยเองไม่มีแหล่งพลังงานมากพอ จึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ด้วยกลุ่มบริษัททรัพย์สถาพรมีประสบการณ์ทางด้านสินค้าทางการเกษตร ซึ่งในหลายประเทศได้นำผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ไปผลิตเป็นเอทานอล เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและบริโภค รวมถึงทางภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนโดยให้ความสำคัญว่าเป็น “พลังงานที่ปลูกได้ภายในประเทศ”

ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มบริษัททรัพย์สถาพร ซึ่งเป็นผู้ส่งออกพืชผลทางการเกษตร ได้ก่อตั้ง บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสำหรับผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางด้านพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีส่วนช่วยเกษตรกรในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2553 บริษัทได้ร่วมทุนกันบริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทไทยออยล์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2561 ได้ก่อตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ครบรอบ 10 ปี บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เริ่มผลิตและจำหน่ายเอทานอลตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2562) เป็นเวลา 10 ปีที่เราผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่ปลูกได้ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในด้านการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญา และลดค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่งมันสำปะหลังเข้าสู่โรงงาน

ตลอดระยะเวลา 10 ปี เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียง มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างโอกาสในการทำงานของลูกหลานในชุมชน ส่งเสริมให้ทำงานใกล้บ้าน ดูแลสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความสุขในชีวิตและการทำงาน และเรายังคงมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

“ทรัพย์ทิพย์ร่วมใจ ไกลแค่ไหน ไปด้วยกัน”