CULTURE

VISION / วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจเอทานอลและนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นองค์กรที่ยั่งยืน”

Mission / พันธกิจ

1ดำเนินธุรกิจโดยหลักธรรมาภิบาล
โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ปลอดภัยและคำนึงถึงชีวอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง

3พัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยี บุคลากร และการบริหารเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

Core Value / ค่านิยม

Safety & Social Responsibility

Safety & Social Responsibility

สำนึกความปลอดภัย ใส่ใจสังคม

พวกเราจะมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และพวกเราจะใส่ใจดูแลชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน หรือสร้างความสมานสามัคคีในชุมชน

Attitude

Attitude

ชื่นชมทัศนคติเชิงบวก

พวกเราจะมีแนวความคิดแบบชนะทุกคน

Professional

Professional

สวมหมวกมืออาชีพ

พวกเราเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพที่เราปฏิบัติและรับผิดชอบอยู่ สามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่มาลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีการควบคุมและทำงานให้เกิดผลงานเป็นหลัก

Teamwork

Teamwork

จุดประทีปประสานใจ

พวกเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้เกียรติผู้นำและสมาชิกทีมงาน เพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการกระตุ้นจูงใจให้สมาชิกยอมรับและมีพันธะสัญญาในรูปแบบการทำงานร่วมกัน ตลอดจนติดตามและยอมรับผลการทำงานร่วมกัน

Healthy

Healthy

สดใสแข็งแรงกายจิต

พวกเราเป็นผู้ที่มีความสุข มีสุขภาพที่ดี ทางกายเราจะรักษาสุขภาพออกกำลังกายให้มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ทางใจเราเป็นผู้มีสติ มีจิตใจที่พร้อมทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติทางจริยธรรม จารีตประเพณี

Initiative

Initiative

ร่วมคิดริเริ่มสร้างสรรค์

พวกเราเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนางานของตนเอง ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานที่จำเป็น สามารถดัดแปลงนำความคิดเห็นไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง

Passionate

Passionate

มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เปี่ยมไปด้วยพลัง พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร