ร่วมงานกับเรา

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมีการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน

รายละเอียด

สมัครงาน & ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียด

โอกาสเพื่อเยาวชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้ของเยาวชน โดยน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร

  • การฝึกงาน
  • การศึกษาดูงาน
รายละเอียด

เกี่ยวกับพนักงาน

  • พนักงานดีเด่น
รายละเอียด

แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

036-462438-40 #1105, 1106
 hrp@sapthip.com