นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน โดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
  2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสํานึก และความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท
  3. ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมไปยังนโยบายภาครัฐ ที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลําดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
  4. ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  5. ให้มีการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจํากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ รวมทั้งกําหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด