นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 ราย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 มีดังนี้

1. บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด จำนวน 4,000,000 หุ้น50%
2. นาย ธิติชัย ศรีสถาพร จำนวน 566,250 หุ้น7.08%
3. นาย ศุภชัย ศรีสถาพร จำนวน 566,250 หุ้น7.08%
4. นาย สุชัย สถาพร จำนวน 503,334 หุ้น6.29%
5. นาย สุนัย สถาพร จำนวน 503,333 หุ้น6.29%
6. นาย สุนทร สถาพร จำนวน 503,333 หุ้น6.29%
7. นาย สุขุม ศรีสถาพร จำนวน 377,500 หุ้น4.72%
8. นาย สุพจน์ ศรีสถาพร จำนวน 377,500 หุ้น4.72%
9. นาย ศุภมงคล ศรีสถาพร จำนวน 377,500 หุ้น4.72%
10. บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด จำนวน 200,000 หุ้น2.50%
11. นายกำธร วังอุดม จำนวน 25,000 หุ้น0.31%