“สร้างคุณภาพพลังงานไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

– นโยบายคุณภาพ

การผลิตเอทานอล

เอทานอลหรือเอธิลแอลกอฮอลล์เกิดจากการนำพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอลล์ โดยใช้เอนไซม์และยีสต์ แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อไป

รายละเอียด

การผลิตไฟฟ้า

กระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นการนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากน้ำเสียของกระบวนการผลิตเอทานอลมาผลิตไฟฟ้า มีกำลังการผลิต 2.4 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ได้จะส่งต่อไปใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลหรือจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์