โอกาสเพื่อเยาวชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้ของเยาวชน โดยน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรผ่านช่องทางดังนี้

  1. การฝึกงาน บริษัทฯ มีนโยบายการรับนักศึกษาฝึกงานเป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดทำแผนการสอนสำหรับนักศึกษาฝึกงานในแต่ละตำแหน่ง เช่น ช่างเทคนิค พนักงานปฏิบัติการ นักเคมี วิศวกร เป็นต้น
  2. การศึกษาดูงาน บริษัทฯ เป็นโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานภายในโรงงานตามความต้องการ เช่น กระบวนการผลิตเอทานอล การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือการผลิตก๊าซชีวภาพ การจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น

โดยน้อง ๆ สามารถติดต่อสอบถามการฝึกงานและศึกษาดูงานได้ที่ แผนกองค์กรสัมพันธ์ โทรศัพท์ 036-462438-40 ต่อ 1102, 1104