การจัดการสิ่งแวดล้อม

ทรัพย์ทิพย์ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยน้ำเสียที่ได้จากการกลั่น จะผ่านกระบวนการแยกน้ำด้วยเครื่องแยกกาก กากที่ได้เรานำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ส่วนน้ำเสียที่ได้จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดค่า COD และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ อีกส่วนหนึ่งจะนำรดพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย และหญ้าเนเปียร์ ส่วนแก๊สชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการบำบัด สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อในการผลิตไอน้ำต่อไป  ทั้งนี้เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำที่สุด