การผลิตอาหารสัตว์

บริษัทฯ ได้นำผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอล ได้แก่ กากมันสำปะหลัง โดยนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ หรือเกษตรกรมักเรียกกันว่ากากเอทานอล ซึ่งมีโปรตีนสูง มีเยื่อใย ไขมัน
และคาร์โบไฮเดรต