SAPTHIP

Green Energy

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2561 โดยมีบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ถึงหุ้น 100% โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากพืชทุกชนิด เป็นต้น ซึ่งรวมถึงกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งไฟฟ้าที่ได้ส่วนหนึ่งจะส่งไปให้กับบริษัทในเครือ อีกส่วนหนึ่งจะทำการจำหน่าย

กระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นการนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากน้ำเสียของกระบวนการผลิตเอทานอล บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มาผลิตไฟฟ้า มีกำลังการผลิต 2.4 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ได้จะส่งต่อไปใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลหรือจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคา