เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2549 เครือบริษัททรัพย์สถาพร ซึ่งเป็นผู้ส่งออกพืชผลทางการเกษตร ได้ก่อตั้ง บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสำหรับผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น

รายละเอียด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

รายละเอียด

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

  • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์
    และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร
  • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
  • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี
รายละเอียด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน

รายละเอียด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  • กลุ่มทรัพย์สถาพร
  • บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
รายละเอียด

มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด โดยการก่อตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด ขึ้นมาเพื่อผลิตและจำหน่ายพนักงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากพืชทุกชนิด เป็นต้น

รายละเอียด