ตำแหน่งงานว่าง (อัพเดตล่าสุด)

รายละเอียดการสมัครงาน

สวัสดิการ :
1. หอพักพนักงาน / ค่าที่พัก
2. โอที
3. ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
5. ยูนิฟอร์ม / PPE เฉพาะทาง
6. เงินช่วยเหลือต่างๆ
7. รางวัลอายุงาน (ทองรูปพรรณ)
8. ทุนการศึกษาบุตร
9. ปรับเงินเดือนประจำปี /โบนัส
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
12. วันหยุดประจำปี 15 วัน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ 

1. ทาง Email ส่งถึง hrp@sapthip.com
2. ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

Download ใบสมัครงาน

โดยส่งใบสมัครงานและเอกสารแนบได้ที่ : hrp@sapthip.com