ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดการสมัครงาน

สวัสดิการ :
1. ประกันอุบัติเหตุ-ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ
2. ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน
3. เสื้อฟอร์มพนักงาน
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. เบี้ยขยัน
9. ค่ากะ/ค่าล่วงเวลา
10. งานเลี้ยงสังสรรค์,กิจกรรมนอกสถานที่
11.บ้านพัก/ค่าที่พัก
12.วันหยุดประเพณี 15 วัน/ปี
13.วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน) สูงสุด 15 วัน/ปี
14.รางวัลอายุ ครบทุก 5,10,15,20,25,30 ปี ได้รับทองรูปพรรณ
15.เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
16.หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์
17.ซิมโทรศัพท์ โน๊ตบุ๊ค (บางตำแหน่ง)
18.การพัฒนาตาม IDP

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ
7. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ 

1. ทาง Email ส่งถึง hrp@sapthip.com
2. ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

Download ใบสมัครงาน

โดยส่งใบสมัครงานและเอกสารแนบได้ที่ : hrp@sapthip.com