บรรษัทภิบาลและบริหารศักยภาพองค์กร

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาค สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากลและเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

รายละเอียด

ข้อบังคับบริษัท

โดยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ของบริษัท ได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และเพื่อให้กรอบนโยบายการทำรายการระหว่างกันมีความครอบคลุมในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ช่องทางในการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ

หรือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
เลขที่ 68 อาคาร ทรัพย์สถาพร ชั้น 5 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ต้องการร้องเรียนทางอีเมล์

E-mail : warisa@sapthip , nareenuch@sapthip.com

02-2330444-5 หรือ 036-462438-40

นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และตามหลักการสากล

รายละเอียด

นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน โดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสีย

รายละเอียด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น  เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม

รายละเอียด

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด  มีความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  เพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งมอบเอทานอลจากมันสำปะหลัง  โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารงานด้านคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ

รายละเอียด

กฎบัตรคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Portals seize data-driven, tag expedite.

รายละเอียด

จรรยาบรรณธุรกิจ

  • จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  • จรรยาบรรณธุรกิจ
  • จรรยาบรรณของพนักงาน
รายละเอียด

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Portals seize data-driven, tag expedite.

รายละเอียด