การจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

การบริหารงานของทรัพย์ทิพย์ เราที่มุ่งสร้างระบบการทำงานที่ดี โดยได้รับการรับรองระบบ ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001 อีกทั้งยังนำเอาระบบการบริหารงานความปลอดภัยในกระบวนการ (Process Safety Management) มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยของบริษัท โดยเสริมสร้างให้พนักงานมีความตระหนัก มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย