คณะกรรมการบริษัท

นายณอคุณ สิทธิพงศ์
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
นายกำธร วังอุดม
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
กรรมการ
นางวนิดา บุญภิรักษ์
กรรมการ
นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
กรรมการ /
กรรมการบริหาร
นายวรชาติ เรืองตระกูล
กรรมการ /
กรรมการบริหาร
นายธิติชัย ศรีสถาพร
กรรมการ
นายสุนัย สถาพร
กรรมการ /
กรรมการบริหาร
นายสุพจน์ ศรีสถาพร
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการ

กฎบัตรคณะอนุกรรมการ