คณะกรรมการบริษัท

นายณอคุณ สิทธิพงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายกำธร วังอุดม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางวนิดา บุญภิรักษ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายวรชาติ เรืองตระกูล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

กรรมการ / กรรมการบริหาร​

นายธิติชัย ศรีสถาพร

กรรมการ

นายสุนัย สถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายสุพจน์ ศรีสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัท

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการ

กฎบัตรคณะอนุกรรมการ