คณะกรรมการบริษัท

นายณอคุณ  สิทธิพงศ์
กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุพจน์ ศรีสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกำธร วังอุดม
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต
กรรมการ

นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายสมบูรณ์ ช่วยกอบลาภ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางชนมาศ ศาสนนันทน์
กรรมการ

นายธิติชัย ศรีสถาพร
กรรมการ

นายสุนัย สถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร