คณะกรรมการบริษัท

นายณอคุณ  สิทธิพงศ์
กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุพจน์ ศรีสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกำธร วังอุดม
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

นางวนิดา บุญภิรักษ์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายวรชาติ เรืองตระกูล
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต
กรรมการ

นายธิติชัย ศรีสถาพร
กรรมการ

นายสุนัย สถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร