นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามรถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมีการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน ประกอบไปด้วย

1. สมรรถนะความรู้ ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการ พฤติกรรมส่วนบุคคล (Soft Competency)

2. สมรรถนะความรู้ความสามารถที่บุคคลพึงมีในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ (Functional Competency)

3. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานตามนโยบายของบริษัท และตามพระราชบัญญัติกฎหมายกำหนด (Policy & Legal) โดยมีการวางแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นประจำทุกปี และทำการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อหาช่องว่างสำหรับการวางแผนการพัฒนาพนักงานในปีถัดไป

โดยการพัฒนาพนักงานได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานประจำปี ได้แก่

1. การอบรมหน้างาน (On the Job Training) เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การปฏิบัติการในการบวนการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักเบื้องต้น (Slurry Plant) การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2.การอบรมภายใน (In-house Training) เช่น การสร้างพฤติกรรมสอดคล้องเพื่อความสำเร็จ การสร้างแรงบันดาลในให้ตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ทีม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น

3. การอบรมภายนอก (Public Training) เช่น Orientation Couse – CFO Focus on Financial Reporting ให้แก่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน การอบรมพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate Secretaries) ให้แก่เลขานุการบริษัท เมื่อพนักงานเข้ารับการอบรมพัฒนาแล้ว จะทำการประเมินผลและติดตามผลการอบรมเพื่อวัดผลสำเร็จของการอบรมในด้านต่าง ๆ