ผลิตภัณฑ์และบริการ

การผลิตเอทานอล

เอทานอลหรือเอธิลแอลกอฮอลล์เกิดจากการนำพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอลล์ โดยใช้เอนไซม์และยีสต์ แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อไป

รายละเอียด

การผลิตไฟฟ้า

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด โดยการก่อตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด ขึ้นมาเพื่อผลิตและจำหน่ายพนักงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากพืชทุกชนิด เป็นต้น

รายละเอียด