ผลิตภัณฑ์และบริการ

การผลิตเอทานอล

เอทานอลหรือเอธิลแอลกอฮอลล์เกิดจากการนำพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอลล์ โดยใช้เอนไซม์และยีสต์ แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อไป

รายละเอียด

การผลิตไฟฟ้า

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด โดยการก่อตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด ขึ้นมาเพื่อผลิตและจำหน่ายพนักงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากพืชทุกชนิด เป็นต้น

รายละเอียด

การผลิตไม้สับ

ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ได้แก่ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน ปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล

รายละเอียด

การผลิตอาหารสัตว์

บริษัทฯ ได้นำผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอล ได้แก่ กากมันสำปะหลัง โดยนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ หรือเกษตรกรมักเรียกกันว่ากากเอทานอล ซึ่งมีโปรตีนสูง มีเยื่อใย ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต

รายละเอียด

สารปรับปรุงดิน และพืชไร่ (หญ้าเนเปียร์, ข้าวโพด, ยูคาลิปตัส)

กากมันสำปะหลัง (Wet cake) ผลพลอยได้ที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอล ได้นำมาผลิตเป็นสารปรับปรุงดิน ซึ่งอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุ สารอาหาร N P K ที่พืชสวนและพืชไร่ต้องการ ส่วนน้ำที่บำบัดแล้วมาบริหารจัดการในแปลงพืชไร่ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด ซึ่งนำไปเป็นอาหารสัตว์ และมียูคาลิปตัส

รายละเอียด