ผลิตภัณฑ์และบริการ

การผลิตเอทานอล

เอทานอลหรือเอธิลแอลกอฮอลล์เกิดจากการนำพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอลล์ โดยใช้เอนไซม์และยีสต์ แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อไป

รายละเอียด

การผลิตไฟฟ้า

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด โดยการก่อตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด ขึ้นมาเพื่อผลิตและจำหน่ายพนักงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากพืชทุกชนิด เป็นต้น

รายละเอียด

การผลิตไม้สับ

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด โดยการก่อตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด ต่อมาปี พ.ศ.2564 ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ได้แก่ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน ปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล เป็นต้น

รายละเอียด