คณะผู้บริหาร

นาย สุพจน์ ศรีสถาพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย รุ่งโรจน์  สุขเกิดกิจพิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

นาย ปรีดายศ ชุติโกมล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี