คณะผู้บริหาร

นาย สุพจน์ ศรีสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย รุ่งโรจน์  สุขเกิดกิจพิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร

นาย ศุภมงคล  ศรีสถาพร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

นาย ปรีดายศ ชุติโกมล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี