สารปรับปรุงดิน

กากมันสำปะหลัง (Wet cake) ผลพลอยได้ที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอล ได้นำมาผลิตเป็นสารปรับปรุงดิน ซึ่งอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุ สารอาหาร N P K ที่พืชสวนและพืชไร่ต้องการ

พืชไร่ (หญ้าเนเปียร์, ข้าวโพด, ยูคาลิปตัส)

บริษัทฯ ได้นำน้ำที่บำบัดแล้วมาบริหารจัดการในแปลงพืชไร่ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด ซึ่งนำไปเป็นอาหารสัตว์ และมียูคาลิปตัส