Social Responsibility Policy

บริษัทประกอบกิจการผลิตเอทานอลแปลงสภาพจากวัตถุดิบมันสำปะหลัง มีหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และให้ความสำคัญในการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศาสนา การศึกษา และชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลรักษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด จารีตประเพณีของท้องถิ่น และชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าจะยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคเพื่อผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า และต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

 1. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
 2. มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
 3. รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 4. จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 5. ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวกำหนดราคา การกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการกำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ นโยบายการจัดซื้อของบริษัทมีการกำหนดวิธีการจัดหาขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
 6. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

 

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท และตามหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท โดยบริษัทตระหนักว่า การคอร์รัปชั่นถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท ทุกคนด้วยความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา หรือความพิการใดๆ โดยให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

 1. บริษัทต้องปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกต่างของถิ่นกำเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูลหรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บริษัทต้องหมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเข้าร่วมและยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
 3. บริษัทต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการและ/หรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
 2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยจัดให้มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงานทุกปี ตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม รวมถึงการพิจารณาโบนัสสิ้นปี การจ่ายเบี้ยเลี้ยง และค่าล่วงเวลา ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม
 3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัท (In-house Training) และส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมภายนอกอยู่เป็นประจำ เช่น หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรแผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์ หลักสูตรการสร้างแบรนด์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็ง เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการทำงาน
 4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น
 5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท
 6. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน
 7. จัดให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น เหตุเพลิงไหม้ โดยมีการฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี

 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทและลูกค้าให้ความสำคัญสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดี โดยบริษัทจะยึดมั่นการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับของลูกค้า และเอาใจใส่ในการให้บริการต่างๆ รวมถึงจัดให้มีช่องทางที่ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้เข้ามีส่วนร่วมกับการประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ตั้งของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี การเข้าเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี การเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำป่าสักร่วมกับตำบลบัวชุม เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เป็นต้น นอกจากนี้  บริษัทเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของบริษัทและบุคลากรของบริษัทที่จะต้องร่วมมือกันใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานของบริษัท

 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ผ่านการสนับสนุนความรู้ในการปลูกมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ในชุมชน อีกทั้ง บริษัทมีการจัดโครงการพาน้องท่องโลก เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทภายในโรงงาน โดยการจัดกิจกรรมเป็นซุ้มต่างๆ เช่น ซุ้มวิทยาศาสตร์ ซุ้มสิ่งแวดล้อม ซุ้มอาชีวอนามัยความปลอดภัย และซุ้มอาชีพในฝัน ให้พนักงานแต่ละแผนกรับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในโครงการ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนในชุมชน

 

8. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทมีการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และแจกพันธุ์ไม้ผลให้กับชุมชน การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่เป็นประจำทุกปี เป็นต้น

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป