คณะกรรมการบริษัท

นาย ณอคุณ  สิทธิพงศ์
กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ

นาย พยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล
กรรมการอิสระ /  รองประธานกรรมการ

นาย ชายน้อย  เผื่อนโกสุม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ

นาย กำธร วังอุดม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาว ภัทรลดา สง่าแสง
กรรมการ

นาย พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นาย นิทัศน์ ครองวานิชยกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นาง รุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ
กรรมการ

นาย ธิติชัย ศรีสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นาย สุนัย สถาพร
กรรมการ  

นาย สุพจน์ ศรีสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการ

กฎบัตรคณะอนุกรรมการ