ตำแหน่งงานว่าง

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรปภ.จ้างเหมา
– รักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย,สูญหาย
– ดูแลจัดการให้ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นระบบ
– จัดระบบและดูแลการจราจรในพื้นที่บริษัทฯให้มีความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

– มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการทำงานของรปภ.จ้างเหมาได้
– มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
– ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– บำรุงรักษาเครื่องจักร
– ซ่อมเครื่องจักรมอเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้า
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
– ระดับการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง,เครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์
– หากมีประสบการณ์ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน,ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้

 

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– นำเสนอโครงการพัฒนาโรงงานต่าง ๆ ประเมินงบลงทุนและผลประหยัดเบื้องต้นของโครงการนั้น ๆ
– การประเมินเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้งานในโรงงาน
– งานระบบการจัดการพลังงาน
– งานระบบ Management of Change
– งานสนับสนุนระบบ Process Safety Management

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย อายุ 27 – 35 ปี
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
– มีประสบการณ์งานพัฒนาโรงงาน หรืองานโครงการ ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี
– ประสบการณ์ในการจัดการฐานข้อมูล Library index, Big data, ISO

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch up ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดการสมัครงาน

สวัสดิการ :
1. หอพักพนักงาน / ค่าที่พัก
2. โอที
3. ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
5. ยูนิฟอร์ม / PPE เฉพาะทาง
6. เงินช่วยเหลือต่างๆ
7. รางวัลอายุงาน (ทองรูปพรรณ)
8. ทุนการศึกษาบุตร
9. ปรับเงินเดือนประจำปี /โบนัส
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
12. วันหยุดประจำปี 15 วัน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ
7. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ 

1. ทาง Email ส่งถึง hrp@sapthip.com
2. ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

Download ใบสมัครงาน

โดยส่งใบสมัครงานและเอกสารแนบได้ที่ : hrp@sapthip.com