ตำแหน่งงานว่าง

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– จัดการงานด้านบัญชี ระบบบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชี
– จัดการตรวจสอบและวิเคราะห์งานบัญชีลูกหนี้ บัญชีต้นทุน รายงานการขาย รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– จัดการ ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลรายงานทางบัญชี และรายงานงบการเงินประจำเดือนให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร
– จัดการ ตรวจสอบ ควบคุมบัญชีสินทรัพย์ถาวร และติดตามการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน การออกรายงานแก้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี
– จัดการ ตรวจสอบเกี่ยวบัญชีต้นทุนต่าง ๆ ต้นทุนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง พร้อมทั้งรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
– ตรวจสอบและรายงานภาษีอากรต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร และ BOI

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศหญิง  อายุ  30  ปี
– ระดับการศึกษา  :   ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

– มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
– มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
– มีความรู้ด้านโปรแกรมบัญชี Navision

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ติดตามผลการดำเนินงานในสายงานปฏิบัติการ (Slurry Plant, Milling Plant, Fermentation, Cooling Tower, Distillation, MSDS, Tank Farm, Filling, Utility, Biogas, Power Plant) การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร อัตรากำลังและการใช้วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำสุดและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ควบคุมการแก้ไขปัญหาจากสายงานปฏิบัติการ (Corrective Action) พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันได้อย่างถูกต้อง
– ศึกษาและนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย/หญิง  อายุ  22-25  ปี
– ระดับการศึกษา  :   ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมทุกสาขา

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

– พิจารณานักศึกษาจบใหม่
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดการสมัครงาน

สวัสดิการ :
1. หอพักพนักงาน / ค่าที่พัก
2. โอที
3. ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
5. ยูนิฟอร์ม / PPE เฉพาะทาง
6. เงินช่วยเหลือต่างๆ
7. รางวัลอายุงาน (ทองรูปพรรณ)
8. ทุนการศึกษาบุตร
9. ปรับเงินเดือนประจำปี /โบนัส
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
12. วันหยุดประจำปี 15 วัน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ
7. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ 

1. ทาง Email ส่งถึง hrp@sapthip.com
2. ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

Download ใบสมัครงาน

โดยส่งใบสมัครงานและเอกสารแนบได้ที่ : hrp@sapthip.com