ตำแหน่งงานว่าง

จำนวน : 1 อัตรา (ประจำ)
รายละเอียดงาน :

– จัดการงานโครงการ สัญญาโครงการ และควบคุมงานโครงการ
– รายงานความคืบหน้าโครงการ การใช้งบประมาณ และวางแผนส่งมอบงาน
– การออกแบบงานโครงการ
– ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปอย่างปลอดภัย เสร็จทันเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย   อายุ  27-35 ปี
– ระดับการศึกษา  :   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
– ประสบการณ์ในงานหรือตำแหน่ง 5-10 ปี ในการบริหารงานโครงการ สัญญาโครงการ และควบคุมงานโครงการ ในโรงงานอุตสาหกรรม
– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :  –

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ปฏิบัติงานดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย  อายุ  20 – 30 ปี
– ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติม :  –

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ควบคุมการเข้า-ออก ของผู้มาติดต่อและพนักงาน
– รักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย,สูญหาย
– ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ความปลอดภัย,อุปกรณ์ฉุกเฉิน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย  อายุ  25-45  ปี
– ระดับการศึกษา  :   ม.3 ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

– มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการทำงานของรปภ.จ้างเหมาได้
– มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสร้าง ตรวจสอบงานเครื่องกลไฟฟ้า,เครื่องมือวัด
– ควบคุมติดตามงานโครงการ
– ติดต่อประสานงานข้อมูลระหว่างการดำเนินของผู้รับเหมา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย  อายุ  28-45  ปี
– ระดับการศึกษา  :   ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง,เครื่องมือวัด

คุณสมบัติเพิ่มเติม :  

– มีประสบการณ์ในการทำงาน
– มีความสามารถด้านการคุมงานโครงการ , งานติดตั้งเครื่องจักร
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :

– ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานขับรถบริษัทฯ
– ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสาธารณูปโภค ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

– เพศชาย  อายุ  25-40 ปี
– ระดับการศึกษา  :   ไม่จำกัด
– มีใบอนุญาตขับรถ

คุณสมบัติเพิ่มเติม : –

 

 

รายละเอียดการสมัครงาน

สวัสดิการ :
1. หอพักพนักงาน / ค่าที่พัก
2. โอที
3. ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
5. ยูนิฟอร์ม / PPE เฉพาะทาง
6. เงินช่วยเหลือต่างๆ
7. รางวัลอายุงาน (ทองรูปพรรณ)
8. ทุนการศึกษาบุตร
9. ปรับเงินเดือนประจำปี /โบนัส
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
12. วันหยุดประจำปี 15 วัน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ
7. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ 

1. ทาง Email ส่งถึง hrp@sapthip.com
2. ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

Download ใบสมัครงาน

โดยส่งใบสมัครงานและเอกสารแนบได้ที่ : hrp@sapthip.com