ต.ค. 24

ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินการประยุกต์ Process Safety Management สำหรับผู้ประกอบกิจการ (นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม)

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินการประยุกต์ Process Safety Management สำหรับผู้ประกอบกิจการ (นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม)
ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
📌 หัวข้อ Commit to Process Safety และ Understand Hazards and Risks ☢️
📌 มีความมุ่งมั่นและเข้าใจความเสี่ยงอันตราย นำไปสู่การบริหารจัดการและป้องกันความล้มเหลวไม่ให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต