มิ.ย. 21

รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับดีเด่น สาขาโครงการความปลอดภัยในกลุ่มแรงงานภาระหนัก

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติคุณ
ระดับดีเด่น สาขาโครงการความปลอดภัยในกลุ่มแรงงานภาระหนัก ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (Thailand SAFE@WORK #36)
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้
          1. ผลการประเมินความผิดปกติด้านการยศาสตร์ (Ergonomic Syndrome) ด้วยวิธี RULA & REBA ลดลง หลังจากการดำเนินโครงการฯ (เทียบข้อมูล ปี 2565 – 2567)
          2. ค่ายากลุ่มปวดเมื่อยเทียบครึ่งปี (half Year) – Norgesic & NSAIDs ของพนักงานลดลง 14 % ของค่าใช้จ่ายกลุ่มสวัสดิการพนักงานในหมวดยาสามัญพื้นฐาน (เทียบข้อมูล ปี 2565 – 2567)
          ทั้งนี้ ยังมีการขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ต.นิคมลำนารายณ์ ต.บัวชุม และเกษตรกรที่ส่งมันสำปะหลังให้กับบริษัทฯ (Supply chain network) โดยในช่วงครึ่งปีแรกได้โฟกัสที่กลุ่มเกษตรกรบ้านน้อย ม.1 ต.บัวชุม สามารถลดอัตราการเข้ารักษา OPD และค่าใช้จ่ายกลุ่ม NSAIDs ได้ 3% ต่อครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง (เทียบข้อมูล ปี 2566 – 2567)
ขอบคุณข้อมูลสนับสนุนจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ข้อมูลโรงพยาบาลชัยบาดาล และกลุ่มงานประกันสังคมอำเภอชัยบาดาล

เราจะก้าวไปสู่ผู้นำด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน Safe work & Healthy Life