ก.ย. 14

รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
____________________
ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทขององค์กรที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการดูแลสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้านของ CSR-DIW ได้แก่ 1.ด้านการกำกับดูแลองค์กร 2.ด้านสิทธิมนุษยชน 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน 4.ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 5.ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม 6.ด้านความใส่ใจต่อผู้บริโภค 7.การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน