ส.ค. 25

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันมาเป็นเวลา 6 ปี

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022
_______________________
ด้วยความใส่ใจในการดำเนินงานให้อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันมาเป็นเวลา 6 ปี
ขอขอบคุณพี่น้องในชุมชน ผู้นำชุมชนที่ ให้เราได้เป็นเพื่อนบ้านเป็นลูกบ้านที่ดี อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยบรรยากาศที่ดีตลอดมา
ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างมืออาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน