พ.ย. 18

รางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด คว้ารางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
คุณสุพจน์ ศรีสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 รางวัลเกียรติยศสำหรับสถานประกอบการที่ได้ยึดมั่นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของสากล โดยประยุกต์ใช้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค จัดการสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน และสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับ