โครงสร้างผู้ถือหุ้น

กลุ่มทรัพย์สถาพร
50%

+


บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
50%


บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด


บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด