พ.ย. 02

ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1 จากกระทรวงแรงงาน ในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2565

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1 🏆
จากกระทรวงแรงงาน ในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2565
—————————————————
โดยความมุ่งมั่นและนโยบายของฝ่ายบริหาร
การมีความตระหนัก มีจิตสำนึกที่ดี และความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นจำนวน 1,132,182 ชั่วโมง จนได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง จากกระทรวงแรงงาน (Zero Accident Campaigh 2022)
บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่านมา ณ ที่นี้
เป้าหมายอันใกล้ต่อไปคือ 1.5 ล้านชั่วโมง ในเดือนธันวาคม 2565 💚