พ.ค. 22

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรณีศึกษาวิจัย : Enhanced The Forced Vital Capacity For SAP Victims จาก TOSH กระทรวงแรงงาน

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กรณีศึกษาวิจัย : Enhanced The Forced Vital Capacity For SAP Victims
จาก TOSH กระทรวงแรงงาน ในงาน OSH Avenue International Conference 2023 (OAIC 2023)