นาย ปรีดายศ ชุติโกมล

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี

วันที่ดำรงตำแหน่ง         29 มีนาคม 2565

วุฒิการศึกษา

– ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Young Executive MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 10312 (CPA)

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร STRATEGIC FINANCIAL LEADERSHIP PROGRAM (SFLP) (2019)
 • หลักสูตร LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 1 (LDPI) (2019)
 • หลักสูตร CREDIT RATING AND ANALYSIS CLASS BY S&P
 • หลักสูตร เตรียมตัวรับมือ TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกต้า และ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า (2019)
 • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกิจการ (2019)
 • หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) (2018)
 • หลักสูตร การจัดการและวิเคราะห์งบการเงินรวมที่จัดทำตาม TFRS10 (2018)
 • หลักสูตร EXPARA CVC (CORPORATE VENTURE CAPITAL) TRAINING WORKSHOP (2018)
 • หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย (2017)
 • หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (2016)

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

2558 – 2559   : ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน   : ผู้จัดการ แผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
(ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ)

 • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   :   ไม่มี