รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

1. บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด จำนวน 4,000,000 หุ้น50%
2. นาย ธิติชัย ศรีสถาพร จำนวน 566,250 หุ้น7.08%
3. นาย ศุภชัย ศรีสถาพร จำนวน 566,250 หุ้น7.08%
4. นาย สุชัย สถาพร จำนวน 503,334 หุ้น6.29%
5. นาย สุนัย สถาพร จำนวน 503,333 หุ้น6.29%
6. นาย สุนทร สถาพร จำนวน 503,333 หุ้น6.29%
7. นาย สุขุม ศรีสถาพร จำนวน 377,500 หุ้น4.72%
8. นาย สุพจน์ ศรีสถาพร จำนวน 377,500 หุ้น4.72%
9. นาย ศุภมงคล ศรีสถาพร จำนวน 377,500 หุ้น4.72%
10. บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด จำนวน 200,000 หุ้น2.50%