เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

14 กันยายน 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรตามวิถีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้สวนจ่าเจน

  • Date 14 กันยายน 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects