ม.ค. 22

ทรัพย์ทิพย์ก้าวสู่วัฒนธรรมสีเขียว Green Industry Level 4

ทรัพย์ทิพย์ก้าวสู่วัฒนธรรมสีเขียว Green Industry Level 4

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้การรับรองบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร