พ.ย. 22

บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Occupational Health Contest Award 2022 เครือข่ายอาชีวเวชศาสตร์

Occupational Health Contest Award 2022 👏🎉✨
บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Occupational Health Contest Award 2022 เครือข่ายอาชีวเวชศาสตร์
วิจัย: การลดผลกระทบจากการสัมผัสเสียงดังและป้องกันการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน
กรณีศึกษา: พนักงานสายงานปฏิบัติการโรงงานผลิตเอทานอลและโรงไฟฟ้า
จาก: โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ขอขอบคุณผู้บริหาร หน่วยงาน Safety & Sustainability และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ และหวังต่อไปว่าจะมีส่วนได้พัฒนาและป้องกันไม่ให้เพื่อนพนักงานทุกท่าน ได้รับภัยคุกคามและเกิดโรคจากการทำงานอย่างยั่งยืนต่อไป