พ.ค. 22

ผลการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “วิถีชุมชนชัยบาดาล” กับ “พลังงานทดแทนที่ปลูกได้”

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “วิถีชุมชนชัยบาดาล” กับ “พลังงานทดแทนที่ปลูกได้” เพื่อส่งเสริมความรักความหวงแหนในวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเห็นความสำคัญของการเกษตรกรรมที่สามารถปลูกพืชพลังงานทดแทน โดยมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายสวยๆ เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และมีภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 29 ภาพ