ธ.ค. 02

รางวัล Green Industrial Level 4 (อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด รับรางวัล Green Industrial Level 4 (อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
สร้างความยั่งยืนด้วยนโยบายสีเขียวทั้งองค์กร ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ
และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร