พ.ค. 08

ได้รับเกียรติคุณฯ และ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้รับเกียรติคุณฯ และ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บ้านเขานมนาง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีนายอำเภอ นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนางบัณฑิตา หมื่นพรม พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายกประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ทั้ง 9 หมู่ ของตำบลนิคมลำนารายณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ

จากการประกอบธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงทำให้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติคุณ ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล” จากท่านนายอำเภอชัยบาดาล จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญ ให้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป