นาย รุ่งโรจน์ สุขเกิดกิจพิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่ง          4 พฤษภาคม 2561

วุฒิการศึกษา

– ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯธนบุรี
– ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • Team Building & KPIs สู่การเชื่อมโยงแผนกกลยุทธการปฎิบัติงาน  (2557)
  • วิธีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดการทำงานของแผนก/ฝ่ายไปสู่ตัวชี้วัดการทำงานระดับบุคคล  (2558)
  • Targeted Selection & Example to SAPTHIP staff concerned  (2558)
  • Leadership Development Program: คุณลักษณะและอุปนิสัยของผู้ที่ประสบผลสำเร็จสูง  (2559)

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

2554 – ก.พ.2560 :

– กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเบลคอนเวอร์เตอร์ จำกัด

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

  • งานบริหารกลยุทธ์องค์กร
  • งานการพาณิชย์
  • งานบัญชีการเงิน
  • งานทรัพยากรบุคคล
  • งานวิศวกรรมงานโครงการงานบำรุงรักษา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ตนเอง :   ไม่มี
คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี